Sql-und-Xml-Home | Xml lernen | Unicode: Block und Kategorie | Unicode-Datenbank Eintrag: Miscellaneous Symbols

Der Miscellaneous Symbols - Block: 2600 - 26FF

SymbolEntity-CodeCodepunktNameKategorieNETVersionBidi

☀9728BLACK SUN WITH RAYSSoY2.1ON

☁9729CLOUDSoY2.1ON

☂9730UMBRELLASoY2.1ON

☃9731SNOWMANSoY2.1ON

☄9732COMETSoY2.1ON

★9733BLACK STARSoY2.1ON

☆9734WHITE STARSoY2.1ON

☇9735LIGHTNINGSoY2.1ON

☈9736THUNDERSTORMSoY2.1ON

☉9737SUNSoY2.1ON

☊9738ASCENDING NODESoY2.1ON

☋9739DESCENDING NODESoY2.1ON

☌9740CONJUNCTIONSoY2.1ON

☍9741OPPOSITIONSoY2.1ON

☎9742BLACK TELEPHONESoY2.1ON

☏9743WHITE TELEPHONESoY2.1ON

☐9744BALLOT BOXSoY2.1ON

☑9745BALLOT BOX WITH CHECKSoY2.1ON

☒9746BALLOT BOX WITH XSoY2.1ON

☓9747SALTIRESoY2.1ON

☔9748UMBRELLA WITH RAIN DROPSSoY4.0ON

☕9749HOT BEVERAGESoY4.0ON

☖9750WHITE SHOGI PIECESoY3.2ON

☗9751BLACK SHOGI PIECESoY3.2ON

☙9753REVERSED ROTATED FLORAL HEART BULLETSoY3.0ON

☚9754BLACK LEFT POINTING INDEXSoY2.1ON

☛9755BLACK RIGHT POINTING INDEXSoY2.1ON

☜9756WHITE LEFT POINTING INDEXSoY2.1ON

☝9757WHITE UP POINTING INDEXSoY2.1ON

☞9758WHITE RIGHT POINTING INDEXSoY2.1ON

☟9759WHITE DOWN POINTING INDEXSoY2.1ON

☠9760SKULL AND CROSSBONESSoY2.1ON

☡9761CAUTION SIGNSoY2.1ON

☢9762RADIOACTIVE SIGNSoY2.1ON

☣9763BIOHAZARD SIGNSoY2.1ON

☤9764CADUCEUSSoY2.1ON

☥9765ANKHSoY2.1ON

☦9766ORTHODOX CROSSSoY2.1ON

☧9767CHI RHOSoY2.1ON

☨9768CROSS OF LORRAINESoY2.1ON

☩9769CROSS OF JERUSALEMSoY2.1ON

☪9770STAR AND CRESCENTSoY2.1ON

☫9771FARSI SYMBOLSoY2.1ON

☬9772ADI SHAKTISoY2.1ON

☭9773HAMMER AND SICKLESoY2.1ON

☮9774PEACE SYMBOLSoY2.1ON

☯9775YIN YANGSoY2.1ON

☰9776TRIGRAM FOR HEAVENSoY2.1ON

☱9777TRIGRAM FOR LAKESoY2.1ON

☲9778TRIGRAM FOR FIRESoY2.1ON

☳9779TRIGRAM FOR THUNDERSoY2.1ON

☴9780TRIGRAM FOR WINDSoY2.1ON

☵9781TRIGRAM FOR WATERSoY2.1ON

☶9782TRIGRAM FOR MOUNTAINSoY2.1ON

☷9783TRIGRAM FOR EARTHSoY2.1ON

☸9784WHEEL OF DHARMASoY2.1ON

☹9785WHITE FROWNING FACESoY2.1ON

☺9786WHITE SMILING FACESoY2.1ON

☻9787BLACK SMILING FACESoY2.1ON

☼9788WHITE SUN WITH RAYSSoY2.1ON

☽9789FIRST QUARTER MOONSoY2.1ON

☾9790LAST QUARTER MOONSoY2.1ON

☿9791MERCURYSoY2.1ON

♀9792FEMALE SIGNSoY2.1ON

♁9793EARTHSoY2.1ON

♂9794MALE SIGNSoY2.1ON

♃9795JUPITERSoY2.1ON

♄9796SATURNSoY2.1ON

♅9797URANUSSoY2.1ON

♆9798NEPTUNESoY2.1ON

♇9799PLUTOSoY2.1ON

♈9800ARIESSoY2.1ON

♉9801TAURUSSoY2.1ON

♊9802GEMINISoY2.1ON

♋9803CANCERSoY2.1ON

♌9804LEOSoY2.1ON

♍9805VIRGOSoY2.1ON

♎9806LIBRASoY2.1ON

♏9807SCORPIUSSoY2.1ON

♐9808SAGITTARIUSSoY2.1ON

♑9809CAPRICORNSoY2.1ON

♒9810AQUARIUSSoY2.1ON

♓9811PISCESSoY2.1ON

♔9812WHITE CHESS KINGSoY2.1ON

♕9813WHITE CHESS QUEENSoY2.1ON

♖9814WHITE CHESS ROOKSoY2.1ON

♗9815WHITE CHESS BISHOPSoY2.1ON

♘9816WHITE CHESS KNIGHTSoY2.1ON

♙9817WHITE CHESS PAWNSoY2.1ON

♚9818BLACK CHESS KINGSoY2.1ON

♛9819BLACK CHESS QUEENSoY2.1ON

♜9820BLACK CHESS ROOKSoY2.1ON

♝9821BLACK CHESS BISHOPSoY2.1ON

♞9822BLACK CHESS KNIGHTSoY2.1ON

♟9823BLACK CHESS PAWNSoY2.1ON

♠9824BLACK SPADE SUITSoY2.1ON

♡9825WHITE HEART SUITSoY2.1ON

♢9826WHITE DIAMOND SUITSoY2.1ON

♣9827BLACK CLUB SUITSoY2.1ON

♤9828WHITE SPADE SUITSoY2.1ON

♥9829BLACK HEART SUITSoY2.1ON

♦9830BLACK DIAMOND SUITSoY2.1ON

♧9831WHITE CLUB SUITSoY2.1ON

♨9832HOT SPRINGSSoY2.1ON

♩9833QUARTER NOTESoY2.1ON

♪9834EIGHTH NOTESoY2.1ON

♫9835BEAMED EIGHTH NOTESSoY2.1ON

♬9836BEAMED SIXTEENTH NOTESSoY2.1ON

♭9837MUSIC FLAT SIGNSoY2.1ON

♮9838MUSIC NATURAL SIGNSoY2.1ON

♯9839MUSIC SHARP SIGNSmY2.1ON

♰9840WEST SYRIAC CROSSSoY3.0ON

♱9841EAST SYRIAC CROSSSoY3.0ON

♲9842UNIVERSAL RECYCLING SYMBOLSoY3.2ON

♳9843RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-1 PLASTICSSoY3.2ON

♴9844RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-2 PLASTICSSoY3.2ON

♵9845RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-3 PLASTICSSoY3.2ON

♶9846RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-4 PLASTICSSoY3.2ON

♷9847RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-5 PLASTICSSoY3.2ON

♸9848RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-6 PLASTICSSoY3.2ON

♹9849RECYCLING SYMBOL FOR TYPE-7 PLASTICSSoY3.2ON

♺9850RECYCLING SYMBOL FOR GENERIC MATERIALSSoY3.2ON

♻9851BLACK UNIVERSAL RECYCLING SYMBOLSoY3.2ON

♼9852RECYCLED PAPER SYMBOLSoY3.2ON

♽9853PARTIALLY-RECYCLED PAPER SYMBOLSoY3.2ON

⚀9856DIE FACE-1SoY3.2ON

⚁9857DIE FACE-2SoY3.2ON

⚂9858DIE FACE-3SoY3.2ON

⚃9859DIE FACE-4SoY3.2ON

⚄9860DIE FACE-5SoY3.2ON

⚅9861DIE FACE-6SoY3.2ON

⚆9862WHITE CIRCLE WITH DOT RIGHTSoY3.2ON

⚇9863WHITE CIRCLE WITH TWO DOTSSoY3.2ON

⚈9864BLACK CIRCLE WITH WHITE DOT RIGHTSoY3.2ON

⚉9865BLACK CIRCLE WITH TWO WHITE DOTSSoY3.2ON

⚊9866MONOGRAM FOR YANGSoY4.0ON

⚋9867MONOGRAM FOR YINSoY4.0ON

⚌9868DIGRAM FOR GREATER YANGSoY4.0ON

⚍9869DIGRAM FOR LESSER YINSoY4.0ON

⚎9870DIGRAM FOR LESSER YANGSoY4.0ON

⚏9871DIGRAM FOR GREATER YINSoY4.0ON

⚐9872WHITE FLAGSoY4.0ON

⚑9873BLACK FLAGSoY4.0ON

⚠9888WARNING SIGNSoY4.0ON

⚡9889HIGH VOLTAGE SIGNSoY4.0ON

Statistik für den Unicode-Block Miscellaneous Symbols

C-IdC-NameAnzahlQuote
SmSymbol, Math10,69 %
SoSymbol, Other14499,31 %
2 Kategorien∑ 145
VersionAnzahlQuote
2.110673,1 %
3.032,07 %
3.100 %
3.22416,55 %
4.0128,28 %

© 2003-2018 Jürgen Auer, Berlin